Η Δικηγορική μας Εταιρεία ασχολείται επισταμένα με τα ακόλουθα πεδία:

Δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών (Διαμεσολάβηση, Διαπραγμάτευση)

Η Δικηγορική μας Εταιρεία ασχολείται με μεγάλη επιτυχία με υποθέσεις που αφορούν τροχαία, εργατικά και άλλα ατυχήματα. Η μακρόχρονη πείρα μας στις αναφερόμενες υποθέσεις σε συνδυασμό με την αμεσότητα , τις ορθές νομικές και εξειδικευμένες συμβουλές αποτελούν εγγύηση ότι οι πελάτες μας θα έχουν μια διεκδικητική και καθόλα αποτελεσματική εκπροσώπηση είτε εντός του Δικαστηρίου είτε εκτός του Δικαστηρίου με γνώμονα πάντοτε το δικό τους συμφέρον. 

Περαιτέρω η Δικηγορική μας Εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών υποθέσεων παρέχοντας προς τους πελάτες ανάλογες συμβουλές ως προς τα δικαιώματα αυτών προς τη διεκδίκηση απαιτήσεων τους είτε με την καταχώρηση αγωγής είτε με την Υπεράσπιση αυτών σε αγωγές που καταχωρούνται εναντίον τους από Τράπεζες, ως επίσης με την εκπροσώπηση αυτών σε διαβουλεύσεις μετά των Τραπεζών προς το σκοπό εξώδικης διευθέτησης.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία εκτός από την καταχώρηση αστικών αγωγών και την υπεράσπιση σε αγωγές αναλαμβάνει όπου αυτό είναι εφικτό και δυνατό τη διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση για μια πιο γρήγορη διευθέτηση μιας υπόθεσης εκτός δικαστηρίου η οποία θα είναι λιγότερο δαπανηρή και σίγουρα συμφέρουσα για τον πελάτη.

negotiation
property

Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ασχολείται με όλες τις πτυχές που αφορούν στην αγορά, κατοχή, εκμίσθωση και ενοικίαση της ακίνητης περιουσίας και όποτε ζητηθεί δίνει τις ανάλογες συμβουλές σ’ όλους του πελάτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα .

Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και συντάσσει συμφωνίες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα αναφορικά με την αγορα, πώληση, διαχείριση και ενοικίαση ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς.

Οικογενειακό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και συμβουλές που καλύπτουν όλες τις οικογενειακές διαφορές με επαγγελματικότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα.

Οι διαφορές που προκύπτουν από την λύση ενός γάμου είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ σοβαρές και επώδυνες για τα συμβαλλόμενα μέρη όπως π.χ. αίτηση για λύση γάμου, αίτηση επικοινωνίας και διατροφής, αίτηση επίλυσης περιουσιακών διαφορών και άλλες παρεμφερείς αναγκαίες αίτησεις για τις οποίες η Δικηγορική μας Εταιρεία με την πείρα και τον επαγγελματισμό της είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη την καλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση.

Κληρονομικό Δίκαιο

Η πείρα και η επαγγελματικότητα που έχει η Δικηγορική μας εταιρεία σε υποθέσεις που αφορούν το Κληρονομικό Δίκαιο αποτελούν εγγύηση ότι ο πελάτης μας θα έχει μια άμεση και αποτελεσματική διευθέτηση της υπόθεσης του.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα του Κληρονομικού Δικαίου όπως τη διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντα, διανομή περιουσίας, εγγραφή ακίνητης περιουσίας και επίλυση εντός ή εκτός Δικαστηρίου όλων των αναφυόμενων προβλημάτων και διαφορών με γνώμονα πάντοτε την ορθολογιστική απόκτηση και διανομή του κληρονομικού μεριδίου σε οποιονδήποτε κληρονόμο.

Περαιτέρω ασχολείται με την επικύρωση και επισφράγιση διαθηκών οι οποίες έχουν γίνει στην αλλοδαπή και γενικά με τη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Εργατικό δίκαιο

H Δικηγορική μας Εταιρεία με τη σωστή οργάνωση και εμπειρία της παρέχει τις ανάλογες συμβουλές κατά το χρόνο σύνταξης συμβολαίων εργοδοσίας και των προνομίων που προβλέπει ο Νόμος αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μελών.

Συγκεκριμένα παρέχει συμβουλές στα θέματα απόλυσης ένεκα πλεονασμού , αδικαιολόγητου τερματισμού απασχόλησης , ομαδικών απολύσεων , υποχρεωτικής καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκ μέρους των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων , την προστασία της μητρότητας και των δικαιωμάτων της εγκύου, ταμείο προνοίας , θέματα ασφάλειας και υγείας σε κάθε χώρο εργασίας.

Περαιτέρω αναλαμβάνουμε και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο με την απευθείας επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας , το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τις συντεχνίες κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσονται στον ανάλογο βαθμό όλα τα δικαιώματα των εργοδοτών και των εργοδοτούμενων.

Δίκαιο μετανάστευσης

To ειδικό τμήμα του Γραφείου μας παρέχει νομικές συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά την επίλυση θεμάτων και καλύπτει όλους τους τομείς του μεταναστευτικού δικαίου όπως είναι:

 

α. η αίτηση για εξασφάλιση άδειας παραμονής

β. αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος μακρά διαμονής

γ. αίτηση για απόκτηση άδειας μετανάστευσης

δ. αίτηση για εξασφάλιση άδειας εργασίας

ε. αίτηση για την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας

Εμπορικό δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση , προώθηση συναλλαγών και κοινοπραξιών ως επίσης και τη σύνταξη συμφωνιών αντιπροσωπείας και διανομής

commercial

Εταιρικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναλαμβάνει την ίδρυση και διαχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών με όλες τις παράπλευρες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πλήρους αντιπροσώπευσης. Παρέχουμε συμβουλή στους πελάτες μας σε θέματα αναδιοργάνωσης και αναδόμησης εταιρειών, οπως επίσης και σε συμφωνίες μετόχων.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει έτοιμες εταιρείες (εγγεγραμμένες) οι οποίες δεν έχουν διεξάγει δραστηριότητες και δεν έχουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Οι εγγεγραμμένες εταιρείες είναι μια εναλλακτική λύση από την διαδικασία εγγραφής μιας εταιρείας η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Επίσης το γραφείο μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις του να χρησιμοποιούνται ως η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου μιας εταιρείας.

Ο χαμηλός εταιρικός φόρος της Κύπρου έχει θέσει το νησί ως βάση πολλών ξένων επενδυτών για την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και το δικηγορικό μας γραφείο ως επιλογή τους για αντιπροσώπευση.

Ποινικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των υποθέσεων Ποινικού Δικαίου και υπερασπίζεται του πελάτες της με επαγγελματισμό ανεξάρτητα της σοβαρότητας της κάθε υπόθεσης.

Τραπεζικές Διαφορές

Η Δικηγορική μας Εταιρεία με μεγάλη πείρα στα θεμάτα Τραπεζών, δανειοληπτών, εγγυητών ενυπόθηκων δανειστών, κατόχων αξιογράφων και άλλα παράπλευρα είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της νομικές συμβουλές επί όλων των ως άνω θεμάτων και να χειρίζεται την κάθε υπόθεση ξεχωριστά είτε εντός είτε εκτός Δικαστηρίου με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον και την διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μετά το 2013 και ειδικά μετά τις δυσμενείς εξελίξεις στο Τραπεζικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας μια μεγάλη κατηγορία καταθετών και δανειοληπτών έχει βρεθεί εκτεθειμένη σε σοβαρά προβλήματα και υποχρεώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης.