Εταιρεια


Ευαγόρας Αναστασίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Το Δικηγορικό Γραφείο Ευαγόρας Αναστασίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα γνωστό γραφείο στην Κύπρο και καλύπτει μεταξύ άλλων δικηγορικές υπηρεσιές που αφορούν το Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Κληρονομικό Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο, το Δίκαιο Μετανάστευσης,τη δικαστική επίλυση διαφορών και την εναλλακτική επίλυση διαφορών εξώδικα, καθώς επίσης υπηρεσίες που αφορούν αξιώσεις αποζημιώσεων για τροχαία, εργατικά και άλλα ατυχήματα.

Πρωταρχικός στόχος του Δικηγορικού μας Γραφείου είναι να προσφέρει στον κάθε πελάτη μας τον δικηγορικό επαγγελματισμό με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης να αντανακλά στις προσδοκίες του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Τον επαγγελματισμό στην διαχείριση της κάθε υπόθεσης τoν εγγυάτε η υπευθυνότητα και αφοσίωση όλων των μελών του Δικηγορικού μας Γραφείου.